Zajmujemy się unieważnianiem umów kredytowych wyrażonych w CHF. Unieważnienie umowy frankowej skutkuje spadkiem zadłużenia klienta, wygaśnięciem hipoteki i odpadnięciem konieczności zapłaty odsetek i innych opłat związanych z kredytem.

Oczywiście unieważnienie umowy kredytu wiąże się również z koniecznością zwrotu uzyskanego od banku kapitału, przy czym spłacone do tej pory raty kapitałowo-odsetkowe pomniejszają tę kwotę. W wielu przypadkach suma rat przewyższa już kwotę kredytu w PLN wskazaną w umowie. W konsekwencji kredytobiorca uwalnia się całkowicie od zadłużenia.

Przykładowo:

Jeżeli zaciągnęli Państwo kredyt w wysokości 60 tys. CHF, gdzie po przeliczeniu na złotówki bank wypłacił Państwu 120 tys. PLN całość zadłużenia wynosi jedynie 120 tys. PLN.

W konsekwencji jeżeli w ciągu 10 lat suma spłaconych rat wynosi 100 tys. PLN do zwrotu na rzecz banku pozostanie jedynie kwota 20 000 zł.

W naszej praktyce spotkaliśmy się również z sytuacją, że przez 10 lat kredytobiorca spłacił już ponad 120 tys. PLN. W tym przypadku to bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy nadwyżkę ponad tę kwotę.

Unieważnienie umowy kredytu jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pomimo regularnych spłat wciąż mają bardzo wysokie zadłużenie względem bank, gdyż wyrok stwierdzający nieważność odnosi przede wszystkim skutek na przyszłość.

W niektórych orzeczeniach sądów powszechnych można również spotkać się ze stanowiskiem, że na skutek upływu trzech lat od dnia zawarcia umowy, roszczenia banku jako przedsiębiorcy się przedawniły, z uwagi na nieważność umowy kredytu. Taka sytuacja była już wielokrotnie spotykana w sprawach inicjowanych przez banki, które wcześniej wypowiedziały kredytobiorcy umowę i dochodziły zwrotu całego kredytu. W związku z podniesionym przez klienta zarzutem przedawnienia i nieważności umowy kredytu, sądy oddalały roszczenia banków.

KONTAKT:

adw. Tomasz Majkowycz

tel.: 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl